гл. ас. д-р Христо Хр. Тодоров

Христо Христов Тодоров е главен асистент в секция „Теория на литературата“ от 2022 г. насам. В периода 2015 – 2022 г. е работил като преводач на свободна практика, превеждайки от/на езиците немски, английски, латински. В образователния си път е преминал през следните равнища: докторска степен (2021) от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (тема на дисертацията: „Ритъм и етос в класическата старогръцка литература (V – IV в. пр.Хр.)“; научен ръководител: доц. д-р Невена Панова); магистърска степен (2014) по старогръцки език и литература от Тюбингенския университет; магистърска степен (2012) „Преводач-редактор“ (с езици немски и английски) от Софийския университет „Св. Климент Охридски“; бакалавърска степен (2011) по класическа филология от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Основните му интереси са в областта на старогръцкото стихознание и ритмика, но се случва да го увлекат и по-общи теми от литературната теория и философията на езика.

Статии:

  • Тодоров, Хр. Хр. Наблюдения върху ритъма и размера на новите български преводи на Еврипидовото творчество. Предаването на старогръцкия ямбичен триметър. – Филология, 2019, № 9, с. 84 – 98.
  • Тодоров, Хр. Хр. Арсис и тесис: картография на една терминологична загадка. – Филологически форум, 2019, № 9, с. 20 – 27. https://philol-forum.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2019/07/FF_2019_9_020_027_7_BG.pdf
  • Todorov, Hr. Archilochus’ ῥυσμός: a take on fragments 128 and 129 West. – Open Journal for Studiues in Lingustics (OJSL), 2018, № 1, pp. 35 – 46. https://centerprode.com/ojsl/ojsl0102/coas.ojsl.0102.02035t.pdf
  • Todorov, Hr. Aristotelian Terminology in Aristoxenus’ Elementa Rhythmica – В: Гичева-Гочева, Д.; И. Колев, Х. Паницидис (съст.), Предизвикателството Аристотел: сборник с разширени доклади от конференцията, посветена на 2400-годишнината от рождението на Аристотел, проведена в СУ „Св. Климент Охридски“ от 28 до 30 ноември 2016 г. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 177 – 185.
  • Тодоров, Хр. Хр. Фикционални изказвания и фикционални обекти. – Български философски преглед 2013, № 3, с. 158 – 166.

 

Преводи:

  • Хамбургер, А. Филмова психоанализа: несъзнаваното в киното / киното в несъзнаваното (прев. от немски език заедно с Виолета Вичева). София: Издателство на Нов български университет, 2020.
  • Спиноза, Б. Богословско-политически трактат (прев. от латински език). София: УИ „Св. Климент Охридски“ / ИК „Изток-Запад“, 2019.
  • Tьогел, Кр. Фройд набързо (прев. от немски език). София: Колибри, 2016.
  • Гадамер, Х.-Г. Загадката на здравето (прев. от немски език). София: Издателство на Нов български университет, 2014.