доц. д-р Иван Христов

ivan_hristov.jpeg

Изследователският интерес на Иван Христов е фокусиран върху литературните кръгове, публикации и полемики на българския литературен модернизъм в европейски контекст. Той получава докторска степен от Българската академия на науките през 2009 г. Дисертацията му е посветена на един от най-интересните и най-слабо проучени литературни кръгове от 1920-те години: кръгът „Стрелец“. Иван Христов е автор на монографията „Кръгът „Стрелец“ и идеята за родното“ (2009 г., Карина М), както и на над 30 публикации в областта на българския литературен модернизъм. В момента е главен асистент в Института за литература към Българската академия на науките.

Избрани публикации:

 1. Гълъбов versus Ботев. Идеята за родното // Не съм от тях. Канонът на различието: Сб. в чест на 70-год. на проф. д. ф. н. Никола Георгиев – София, Софийски университет 2009, с. 69-77, ISBN 978-954-07-2819-3, също и на http://liternet.bg/publish14/i_hristov/gylybov.htm
 2. Кръгът „Стрелец“. Осмислянето на традицията // сп. Литературна мисъл /Ред. проф. д. ф. н. Радосвет Коларов. – София, 2009, с. 93-128, ISSN 0324-0495 също и на: http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=311&WorkID=17607&Level=1
 3. „Запознайте се с България“ през американски очи. Делото на Рувим Маркъм // сб. Америките ни 2: САЩ като метафора на модерността. Българо-американски отражения (ХХ-ХХI в.), ИЦ Боян Пенев – Институт за литература при БАН, София 2017 г., стр. 347-355, ISBN 978-619-7372-06-9

На английски

 1. Змейова сватба – по следите на един мотив в българския литературен модернизъм // в Литеротурното познание и отворените хоризонти (Literary Knowledge and open Horizons ), София, 2011, с. 109-127; на англ. ез. [The Dragon’s Wedding – On the Trail of a Motif in Bulgarian Literary Modernism] ISBN 978-954-8712-68-2
 2. The Extra-canonical Literature of the 1920// Списание за литературна теория и сравнителна литература „Sjani” / Институт за грузинска литература „Схота Руставели”, на англ. ез., Тбилиси, 2012-13, ISSN 1512-2514, стр. 185-192
 3. “The Concept of Time and Identity in the Bulgarian Literary Modernism of the 1920s.” in Etudes balkaniques, LI, 2015, Issue no. 3, Institute for Balkan Studies at BAS, Sofia, pp. 268-280, ISSN 0324-1645, in English.
 4. “Rethinking Bulgarian Literary Modernism – Twenty-Five years after the Fall of the Berlin Wall.” Papers of BAS, Humanities and Social Sciences, Vol. 2, No 1-2, Sofia 2015, pp. 3-8, in English. ISSN 2367-6248
 5. “Ford, Poe, and the Jazz Band – Bulgarian-American Literary and Cultural Reflections between the Two World Wars”. Beyond the Borders, Proceedings of the 10th Joint Meeting of Bulgarian and North American Scholars, Sofia, June 27-29, 2016). Prof. Marin Drinov Publishing House of BAS, Sofia 2019, pp. 177-185, in English. ISBN 978-954-322-971-0

На руски

 1. Поэзия Атанаса Далчева и Елисаветы Багряны в художественном контексте 1920-х годов / Сб. Болгарское искусство ХХ века, Государственный институт искусствознания, Москва, 2015, стр. 69-87, ISBN 978-5-98287-088-9

На словенски

 1. “Koncept časa in identitete literarnega krožka Strelec”/ Slovenci in Bolgari med zahodnimi in vzhodnimi vplivi, uredila Žarko Lazarević in Aleš Gabrič, Ljubljana 2016, Inštitut za novejšo zgodovino, str. 73-81, ISSN 2350-5656, ISBN 978-961-6386-71-51

Образование:

 • 2009 - Доктор по филология. Тема на дисертацията: Кръгът "Стрелец" и идеята за родното
 • 2008-2005 - Редовен докторант в Секция по нова българска литература - Институт за литература, научен ръководител - ст.н.с. д-р Пенка Ватова
 • 1996-2001 - Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по славянски филологии, спец. Българска филология
 • 1991-1996 - Национална Априловска гимназия, спец. Култура, естетика, изкуствознание

Академични длъжности:

Институт за литература при БАН

 • 2010 - главен асистент
 • 2009 - литературен сътрудник

Участие в научно-изследователски проекти:

 • “Периодика и литература” (ИЛ-БАН) – 2006 –
 • “Актуални прочити на новата българска литература” (ИЛ-БАН) – 2007–
 • “Българският модернизъм: мирогледни и естетически позиции, полемики и равносметки” (ИЛ-БАН) – 2007 – 2009 Подпроект „Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм“, финансиран от ФНИ, МОМН – 2012 –
 • “Литература и политика” (ИЛ-БАН) – 2009
 • „Подрепа за развитие на научния потенциал на млади учени-хуманитаристи и укрепване на професионалните им контакти със световно утвърдени учени в тяхната научна сфера“ (ИЛ-БАН) – 2009 – 2011
 • „Литература и география“ (ИЛ-БАН) – 2012 -
 • Българска литература създадена от жени – история, статус, тенденции - (ИЛ-БАН) – 2014

Участие в международни проекти:

 • 2009 - Word Express – проект за литературен обмен в Югоизточна Европа на британската фондация „Литература през граници“ -
 • 2013 - „Поезията свързва хората – моето любимо стихотворение” – проект на фондация „Евенс“, Белгия
 • 2014 - Европейски ценности в творчеството на български и македонски литературни творци през XXв. (съвместно с македонски университети и МАНУ)

Книги:

 • Сбогом, деветнайсти век 2001 (поезия) Академичен център за литература и култура
 • Бдин 2004 (поезия) ИК Жанет 45
 • Кръгът „Стрелец“ и идеята за родоното 2009 (научно изследване) Карина М
 • Американски поеми 2013 (поезия) Издателство за поезия „ДА”

Дискография:

 • Опит за запомняне 2005 (музикален албум) ИК Стигмати

По-важни студии и статии:

 • Мотивът змейова сватба и българският модернизъм // сб. Изкуствоведски четения 2007 / Ред. Клер Леви, Българска академия на науките, Институт за изкуствознание София 2007, с. 72
 • Пенчо Славейков. Модернисткото разбиране на понятието родно // сп. Български език и литература / Ред. Огняна Георгиева-Тенева – кн. 3, София, 2008, с. 46, също и на http://liternet.bg/publish14/i_hristov/pencho_sl.htm
 • Гълъбов versus Ботев. Идеята за родното // Не съм от тях. Канонът на различието: Сб. в чест на 70-год. на проф. д. ф. н. Никола Георгиев – София, 2009, с. 69, също и на http://liternet.bg/publish14/i_hristov/gylybov.htm
 • Кръгът „Стрелец“. Осмислянето на традицията // сп. Литературна мисъл /Ред. проф. д. ф. н. Радосвет Коларов. – София, 2009, с. 93, също и на: http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=311&WorkID=17607&Level=1
 • Извънканоничната литература на 20-те години // сб. Представи за българския литературен канон Х – ХХ век. / Ред. доц. д-р Сава Сивриев. – Шумен, 2009, с. 144
 • Атанас Далчев и социалистическият реализъм – несъответствия в метода // сб. Антитоталитарната литература: преодоляване на тоталитарния маталитет / Ред. ст. н. с. І ст. д-р Вихрен Чернокожев – Институт за литература София 2009, с. 43
 • Кръгът „Стрелец“ и Никола Фурнаджиев // Годишник на филологическия факултет на ЮЗУ Неофит Рилски, том 7, Благоевград 2009, с. 199, също и на:
  http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=311&WorkID=17606&Level=1
 • Гео Милев. Авангардисткото разбиране на понятието родно: http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=311&WorkID=16394&Level=1
 • Кръгът „Стрелец“ и Елисавета Багряна. Идеята за родното: http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=311&WorkID=16393&Level=1
 • Освалд Шпенглер и българската литература от 20-те години. Между Изтока и Запада“// Сб. Българският език и литература в славянски и в неславянски контекст” Сегедски университет, Унгария 2009, под печат, също и на
  http://liternet.bg/publish14/i_hristov/osvald-shpengler.htm
 • Сирак Скитник. Между храма и улицата // сб. Сирак Скитник в българската култура между двете световни войни / Филологически факултет на ЮЗУ „Н. Рилски”. Унив. изд. „Неофит Рилски”, 2010, ISBN 9789546807137, стр. 134-146
 • Критическите проекции на кръга „Стрелец“. Между критика и проповедника // сб. Критическото наследство на българския модернизъм. (Как го четем сега) / Състав. и ред. Едвин Сугарев, Елка Димитрова, Цветанка Атанасова. – Институт за литература 2011, с. 294, също и на: http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=311&WorkID=16395&Level=1
 • Змейова сватба – по следите на един мотив в българския литературен модернизъм // онлайн сп. Българска наука / бр. 37, май 2011 г.: http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=11483
 • Българският литературен модернизъм – родно и женско // сб. Маргиналното за/в литературата / Институт за литература БАН, София 2011 г. стр. 313-324, ISBN 978-954-8712-76-7 също и на: http://liternet.bg/publish14/i_hristov/rodno-zhensko.htm
 • Дебатът „Стрелец” – Лилиев и въпросът за края на българския символизъм // Литертурознанието като отговорност / Сб. в чест на 60-год. на Рая Кунчева, Пловдив 2012 г., стр. 180-190, ISBN 978-954-8238-40-3
 • Сирак Скитник и Аладиновата лампа // сб. 130 години от рождението на Сирак Скитник, Филологически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”, 2013, приета за печат, също и на: http://bgmodernism.com/our_modernism/ivan_hristov
 • „Запознайте се с България през американски очи. Делото на Рувим Маркъм // Сб. „САЩ като културна метафора на модерността. – Феноменът САЩ и българската култура и литература; българо-американски литературни отражения (ХХ–ХХІ век)”, 10 декември, 2014, София, приета за печат.
 • „Кръгът „Стрелец”: памет и идентичност” // сб. „Езици на паметта в литературния текст”, СУ „Св. Кл. Охридски”, София, 2014 г. стр. 167-174, ISBN 978-619-00-0111-9
 • Концепцията за време и идентичност на кръга „Стрелец”// Сб. „Българско и модерно (към изучаването на новата българска литература)”, София 2014 г. стр. 267-276, ISBN 978-954-8712-94-1
 • Крехка ваза от най-чист алабастър – женската тема в българската литература между двете световни войни // сп. Библиотека, СУ, НБКМ, София 2015, приета за печат