доц. д-р Пенка Ватова

penka_vatova.jpeg

Работи в секция „Нова и съвременна българска литература“. Научните ѝ интереси са в областта на историята на българската литература след Освобождението. Дългогодишен изследовател е на българския литературен периодичен печат, на проблематиката на българския пътепис и на съвременната българската поезия, на културната идентичност на българите в диаспора. Участва в редица научноизследователски проекти на Института за литература, свързани с проучването и запазването на литературното ни наследство. Ръководител e на проектите „Периодика и литература“ (от 2003 г.) и „Българската литература след Освобождението (1878) – личности и процеси, документи и артефакти (дигитален речник)“ (от 2017 г.).  Ръководител e на Сектора за научно-приложна и издателска дейност с Издателски център „Боян Пенев“ в Института за литература (от 2012 г.).

Избрани публикации:

Книги
1. Корените и короната (Списание „Хемус“ – между емблемите на малцинството и белезите на приобщаването). – Българско републиканско самоуправление : Будапеща, 2001. 152 с. ISBN 963-00-8063-X
Изд. на унг. ез.: Gyökér es korona [Корените и короната]. Прев. Ленке Чикхеи. – Országos Önkormányzat : Budapest, 2001. 144 с. ISBN 963-0-8062-1
2. Идентичности : Литературни и културни образи на идентичността. – Елгатех : София, 2007, 160 с. ISBN 978-954-9617-10-8
 
Статии и студии
1. За видното и за невидното (Бугарскиот расказ во ХХ век). // Време слично на jастреб. Антологиjа на бугарскиот расказ во ХХ век. – ИК „Сигмапрес“ : Скопjе, 2000, с. 5–9.
2. „Новите земи“ в народоведското творчество на Антон Страшимиров (Az Új földek Anton Sztrasimirov néptudományi munkásságában). // Хемус (Haemus), Будапеща, 2003, № 2, с. 12–15.
3. Невъзможното човешко в разказите на Светослав Минков от края на 20-те и началото на 30-те години на ХХ век. // Модерният наратив. Интертекстуални пресичания : Сб. в чест на Елка Константинова. – София, 2006, с. 122–128.
4. Образи на самопознанието в лириката на Далчев. // Да четем Далчев : Сб. – София, 2006, с. 213–218.
5. Георги Рупчев : поезия на идентификациите. // Владетелят на чудото : Сборник в чест на 50-годишнината от рождението на Георги Рупчев. – Карина М : София, 2008, с. 203–215.
6. Сюжетът „Българският кондуктор“ – аспекти на езиковата и литературната комуникация. // Българският език и литература в славянски и неславянски контекст. – JATEPress : Szeged, 2011, 396–401.
7. Неземните дарове на любовта (интертекстуални преплитания на две белетристични творби). // Пространствата на словото : Юбил. сб. в чест на проф. дфн Светлозар Игов : Т. 2. – ИЦ „Б. Пенев“ : София, 2012, с. 455–470.
8. Боян Пенев – интелектуалецът като мярка за времето. // Българистика, 34/2017, с. 9–17.

Образование:

1987 Доктор по филология
Тема на дисертацията: "Литературният живот в периодичния печат през годините на войните (1912-1918)"

1983-1986 Редовен аспирант в Секция по нова българска литература - Институт за литература, научен ръководител - ст.н.с. Илия Тодоров

1977-1981 Софийски университет "Св. Климент Охридски",
Факултет по славянска филология, спец. българска
филология, с втора спец. - философия

1973-1977Математическа гимназия "Акад. Кирил Попов", Пловдив

Академични длъжности:

Институт за литература при БАН

2002- старши научен сътрудник ІІ ст.

1994 -2002 научен сътрудник I ст.

1989 -1994 научен сътрудник II ст.

1986 -1989 литературовед

Участие в научно-изследователски проекти:

1983 - Периодика и литература (от 2003 г. ръководител на проекта)

2000 - Актуални прочити на новата и съвременна българска литература

2001 - Речник на българската литература след Освобождението

Докторанти:

 • Иван Христов - "Кръгът "Стрелец" и идеята за родното" (от 2005 -)

Избрани публикации:

Книги

 • Корените и короната. Списание "Хемус" - между емблемите на малцинството и белезите на приобщаването. Българско републиканско самоуправление. Отговорен издател: Димитър Цуцуманов, Будапеща, 2001. ISBN 963-00-8063-X; Отделно издание и на унг. ез.: Gyökér és korona. Országos Önkormányzat, Budapest, 2001. ISBN 963-00-8062-1
 • Идентичности (Литературни и културни образи на идентичността). - София : ЕЛГАТЕХ, 2007

Научни статии и студии

 • За благото на Отечеството. [100 години от рождението на Людмил Стоянов]. // Отечество, 1986, № 22, с. 32.
 • Българската театрална критика в периода на войните (1912-1918). // Лит. мисъл, 1987, № 2, 133-151.
 • "С вързани ръце и запечатан мозък..." : Културна политика или цензура (1912-1918). // Бълг. журналист, 1988, № 2, 32-34.
 • Условия за съществуване на литературния периодичен печат през войните (1912-1918). // Втори международен конгрес по българистика. София, 23 май - 4 юни 1986 : [Сб.] Доклади. Т. 12. - София, 1988, 127-134.
 • Литературното минало като настояще (Наблюдения върху осмислянето на литературното минало в периодичния печат през войните (1912-1918). // Литературна мисъл, 33, 1989, N 4, 14-27.
 • Художественият текст във вестника : Наблюдения върху Вазовата военна лирика във в. "Мир" от 1912-1913. // Език и литература, 1989, № 2, 91-96.
 • Пътят към една книга за българите. Наблюдения върху народоведското творчество на Антон Страшимиров по времето на Първата световна война. // Литературна мисъл, 34, 1990, N 10, 74-81.
 • Литературен живот и литературни процеси в печата през войните (1912-1918). // Литература и култура. С., 1992, 115-125.
 • Николай Райнов. Между пустинята и живота. [Бележки.] С., 1994, с. 303-316.
 • Творческата личност в критическите статии и студии на Владимир Василев. // Владимир Василев - личност, дело, съдба. С., 1997, 54-58.
 • За старостта на нещата и хората [поезията на Александър Вутимски]. // Човек и време. Сборник с научни изследвания в памет на Сабина Беляева. С., 1997, 152-157.
 • По дирите на един превод ("Лудият" на Шандор Петьофи в превод на Иван Вазов). // Хемус, Будапеща, 1998, N 1, 34-35; [Egy forditas nyomaban (Petofi Sandor: "Az orult" Ivan Vazov forditasaban). // Haemus, Budapest, 1998, N 1, 31-32.]
 • Българските писатели-документалисти и войните от 1912-1918 г. // Един завет, 1998, № 3, с. 29-31.
 • Емблематични символни образи (митологични и исторически) в поезията на Христо Смирненски. // Родна реч, 1999, N 6.
 • Войните (1912-1918) и поезията на някои дебютанти. // Един завет, 1999, № 1, 51-52.
 • За хаоса и реда, за свободата и жертвата [За поемата "Сватба" от Ласло Наги]. // Литературен вестник, 2000, N 38.
 • За видното и за невидното (Бугарскиот расказ во ХХ век). [Предговор] // ВРЕМЕ СЛИЧНО НА JАСТРЕБ : Антологиjа на бугарскиот расказ во ХХ век. Сигмапрес : Скопjе, 2000, с. 5-9. [в Македония, на мак. ез.]
 • Един български културен проект в Унгария [Списанието на българите в Унгария "Хемус"]. // Бълг. ез. и литература, 2002, № 1, 26-28.
 • "Новите земи" в народоведското творчество на Антон Страшимиров [Az Új földek Anton Sztrasimirov néptudományi munkásságában]. // Хемус (Haemus), Будапеща, 2003, № 2, с. 12-15. [на бълг. и унг. ез.]
 • Стилът на публицистиката на Антон Страшимиров след 9 юни 1923. // Вечните страсти български : Почит към Тончо Жечев : [Сб.]. - София, 2004, с. 254-262.
 • Постмодернистичното (авто)биографизиране в "Записки на препарирания" от Васил Славов. // По следите на модернизма и постмодернизма. [Na tropach modernizmu i postmodernizmu] : [Сб.]. - София, 2004, с. 206-216. [и на пол. ез. Postmodernistyczne (auto)biografizowanie w "Notatkach preparowanego" Wasila Slawowа - с. 193-202.]
 • Унгарската драматургия в Народния театър до Втората световна война [Magyar szinmüvek a Nemzeti Szinházban a második világháború elõtt]. // Хемус (Haemus), Будапеща, 2004, № 3-4, с. 28-35 [на бълг. и унг. ез.]
 • Печатните издания на българите в Унгария - съчетание на етноцентризъм и културна универсалност. // 90 Дружество на българите в Унгария : [Сб.]. Будапеща, 2005, с. 106-113. [в Унгария, на бълг. ез.]
 • Градът и самопознаващият се Аз в поезията на Александър Вутимски. // Мостове : Сб. в чест на 70-годишнината на Йордан Василев. - София, 2005, с. 106-114.
 • Невъзможното човешко в разказите на Светослав Минков от края на 20-те и началото на 30-те години на ХХ век. // Модерният наратив. Интертекстуални пресичания : : Сб. в чест на Елка Константинова. - София, 2006, с. 115-122.
 • За някои сходства между пътеписа "До Чикаго и назад" и един негов възрожденски предходник. // Алеко Константинов вечният съвременник : [Сб.]. Докл. и съобщения от юбил. науч. конф. по случай 140 г. от рождението на Алеко Константинов, юни 2003 г. - София, 2006, с. 131-141.
 • Образи на самопознанието. // Да четем Далчев : Сб. от науч. конф. по случай 100 год. от рождението на Атанас Далчев. София, 2006, с. 213-218.
 • Георги Рупчев: поезия на идентификациите. // Лит. вестник, № 36, 7 ноем. 2007

СТАТИИ И СТУДИИ В ПОРЕДИЦАТА "ПЕРИОДИКА И ЛИТЕРАТУРА"

 1. Древняя и новая България (1879-1880). // Периодика и литература, Т. 1. С., 1985, 115-118.
 2. Смесна китка (1886). // Периодика и литература, Т. 1. С., 1985, 334-344.
 3. Светлина (1891-1934). // Периодика и литература. Т. 1, С., 1985, 634-655 [в съавт. с Елена Димитрова и Христо Д. Христов]
 4. Клепало (1884-1885). // Периодика и литература, Т. 1. С., 1985, 905-912.
 5. Китка (1893). // Периодика и литература. Т. 2. С., 1993, 50-57.
 6. Месечна притурка на в. "Прогрес". // Периодика и литература. Т. 2, С., 1993, 58-61.
 7. Българка (1896-1904). // Периодика и литература. Т. 2, С., 1993, 212-218.
 8. Сполука (1901-1902). // Периодика и литература. Т. 2, С., 1993, 563-567.
 9. Селска разговорка (1902-1913). // Периодика и литература. Т. 3, С., 1994, 109-115.
 10. Нова струя (1906-1907). // Периодика и литература. Т. 3, С., 1994, 240-250.
 11. Възраждане (1907-1935). // Периодика и литература. Т. 3. С., 1994, 266-284 [в съавт. с Л. Георгиев].
 12. Младежка мисъл (1907). // Периодика и литература. Т. 3. С., 1994, 305-308.
 13. Седянка (1910). // Периодика и литература. Т. 3, С., 1994, 426-430.
 14. Съвременна мисъл (1910-1920). // Периодика и литература. Т. 3. С., 1994, 456-502.
 15. Наука (1912). // Периодика и литература. Т. 4. С., 1995, 128-129.
 16. Ранни цветя (1912). // Периодика и литература. Т. 4. С., 1995, 130.
 17. Народ и армия (1913-1914, 1922). - Периодика и литература. Т. 4. С., 1995, 201-208.
 18. Отечество (1914-1918). // Периодика и литература. Т. 4. С., 1995, 282-305 [в съавт.].
 19. Седмичен преглед (1917). // Периодика и литература. Т. 4. С., 1995, 360-367.
 20. Всеобщ преглед" (1917-1920). // Периодика и литература. Т. 4. С., 1995, 383-392.
 21. Сп. "Общ подем (1917-1919). // Периодика и литература. Т. 4. С., 1995, 405-427.
 22. Духовно-обществен преглед (1917-1919). // Периодика и литература. Т. 4. С., 1995, 430-438.
 23. Зеница (1920). // Периодика и литература. Т. 5. С., 1999, 366-370.
 24. Комедия (1920-1927). // Периодика и литература. Т. 5. С., 1999, 374-378.

Статии в: РЕЧНИК ПО НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. 1878-1992. Изд. "Хемус", С., 1994.

 1. ДИМИТЪР БОЧЕВ - с. 41.
 2. ЛЮБОМИР КАНОВ - с. 162.
 3. ГЕО МИЛЕВ (в съавт.) - с. 225
 4. ЛИЛЯНА МИНКОВА - с. 233.
 5. МИНЧО МИНЧЕВ - с. 233.
 6. ИВАН ТЕОФИЛОВ - с. 373
 7. ГЕОРГИ РАЙЧЕВ - с. 307-308 (в съавт.)
 8. ПЕТКО Ю. ТОДОРОВ - с. 376-377 (в съавт.)