Структура

Секция „Сравнително литературознание“

Секция „Сравнително литературознание“ е единственото звено в системата на БАН и основен научно-организационен център на българската компаративистика. Изследователите ѝ са високоподготвени специалисти по чужди литератури, преподаватели, консултанти и експерти, членове на престижни научни и творчески организации не само у нас, но и в чужбина.

Секция „Теория на литературата“

Секция „Теория на литературата“ е създадена през 1948 г. заедно с основаването на Института за литература при БАН. Пръв неин ръководител е акад. Пантелей Зарев, чийто период на управление продължава от 1948 до 1970 г. От 1970 до 1991 г. секцията се ръководи от проф. дфн и д.изк. Атанас Натев. По негово време секцията започва да работи по двата си основни проекта – „Методологически проблеми на литературознанието“ и „Историческа поетика“.

Секция „Нова и съвременна българска литература“

Секцията „Нова и съвременна българска литература“ е основно научно звено в структурата на Института за литература към БАН. При създаването на Института, тя е секция за изследване на българската литература след Освобождението. През 1956 г. е създадена и секция по съвременна българска литература. Следващите десетилетия тя е обект на редица административни и структурни промени. През 1970 г. двете секции – „Българска литература до Освобождението“ и „Българска литература след  Освобождението до 1944 г.“ се обединяват, а през 1974 г. отново са разделени.

Секция „Литература на Българското възраждане“

С учредяването на  Института за литература през 1948 г. се създава секция „Българската литература до Освобождението“, която обединява специалисти по старобългарска и възрожденска литература. Неин пръв и дългогодишен ръководител (1948-1983) е академик Петър Динеков. От 1983 до 1989 г. я ръководи проф. д.ф.н. Дочо Леков. През 1989 г. Секцията се разделя на две отделни секции – „Стара българска литература“ и „Литература на Българското възраждане“. Ръководител на Секция „Литература на Българското възраждане“ продължава да бъде до 1993 г. проф. Д. Леков.

Секция „Стара българска литература“

След учредяването на Института за литература през 1948 г. се създава секция „Българска литература до Освобождението“, която се оглавява от акад. Петър Динеков до 1983 г. От 1983 до 1989 г. я ръководи проф. Дочо Леков. В научната дейност на секцията през годините до 1989 г. активно участие взимат проф. Боню Ст. Ангелов, Лиляна Грашева, Климентина Иванова, Стефан Кожухаров, Елена Томова, Димитринка Димитрова, Сергей Райчинов, Трифон Банков и др. Благотворно се отразява сътрудничеството на проф.

Библиотека

Библиотеката на Института за литература е най-голямата от институтските библиотеки в системата на БАН. Фондът ѝ наброява близо 120 000 библиотечни документа: книги, справочници, периодични и графични издания. Още от създаването си през 1948 г. тя се развива като библиотека с широк хуманитарен профил в помощ на изследователската дейност на учените от института.